Commit 6d6b6b57 authored by Thomas Vander Stichele's avatar Thomas Vander Stichele
Browse files

po/pl.po: Added Polish translation.

Original commit message from CVS:
translated by: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
* po/pl.po:
Added Polish translation.
parent 1f92c12b
2007-09-22 Thomas Vander Stichele <thomas at apestaart dot org>
translated by: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
* po/pl.po:
Added Polish translation.
2007-09-22 Thomas Vander Stichele <thomas at apestaart dot org>
 
translated by: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
# Polish translation for gst-plugins-base.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-26 21:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-11 17:06+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:131
msgid "Master"
msgstr "Główny"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:132
msgid "Bass"
msgstr "Niskie"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:133
msgid "Treble"
msgstr "Wysokie"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:134
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:135
msgid "Synth"
msgstr "Syntezator"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:136
msgid "Line-in"
msgstr "Wejście"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:137
msgid "CD"
msgstr "CD"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:138
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:139
msgid "PC Speaker"
msgstr "Głośnik PC"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:140
msgid "Playback"
msgstr "Odtwarzanie"
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:141 ext/alsa/gstalsamixertrack.c:204
#: ext/alsa/gstalsamixertrack.c:207
msgid "Capture"
msgstr "Nagrywanie"
#: ext/alsa/gstalsasink.c:441
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie mono."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:443
msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie stereo."
#: ext/alsa/gstalsasink.c:447
#, c-format
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do odtwarzania w trybie %d-kanałowym."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:406
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie mono."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:408
msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie stereo."
#: ext/alsa/gstalsasrc.c:412
#, c-format
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia dźwiękowego do nagrywania w trybie %d-kanałowym."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:240 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:246
msgid "Could not open CD device for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia CD do odczytu."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:372
msgid "Could not seek CD."
msgstr "Nie udało się ustawić położenia na CD."
#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:380
msgid "Could not read CD."
msgstr "Nie udał się odczyt CD."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:387
#, c-format
msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku vfs \"%s\" do zapisu: %s."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:394
msgid "No filename given"
msgstr "Nie podano nazwy pliku"
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:420
#, c-format
msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
msgstr "Nie udało się zamknąć pliku vfs \"%s\"."
#: ext/gnomevfs/gstgnomevfssink.c:572
#, c-format
msgid "Error while writing to file \"%s\"."
msgstr "Błąd podczas zapisu do pliku \"%s\"."
#: ext/ogg/gstoggdemux.c:3095
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Błąd wewnętrzny strumienia danych."
#: gst/playback/gstdecodebin.c:1552
msgid "This appears to be a text file"
msgstr "To wygląda na plik tekstowy"
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1460
#, c-format
msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
msgstr "Niepoprawne URI podpisów \"%s\", podpisy wyłączone."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1477 gst/playback/gstplaybasebin.c:1603
#, c-format
msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
msgstr "Wtyczka %s jest wymagana do otworzenia tego strumienia, ale nie jest zainstalowana."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1573 gst/playback/gsturidecodebin.c:378
msgid "No URI specified to play from."
msgstr "Nie podano URI do odtwarzania."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1579 gst/playback/gsturidecodebin.c:384
#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
msgstr "Niepoprawne URI \"%s\"."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1585
msgid "RTSP streams cannot be played yet."
msgstr "Strumieni RTSP jeszcze nie można odtwarzać."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:1915
msgid "Could not create \"decodebin\" element."
msgstr "Nie udało się utworzyć elementu \"decodebin\"."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2133 gst/playback/gsturidecodebin.c:798
msgid "Source element is invalid."
msgstr "Element źródłowy jest niepoprawny."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2209
msgid "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle file or some other type of text file, or the media file was not recognized."
msgstr "Wykryto tylko strumień podpisów. Albo żądano wczytania pliku podpisów lub innego rodzaju pliku tekstowego, albo nie rozpoznano pliku multimedialnego."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2214
msgid "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need to install the necessary plugins."
msgstr "Nie ma zainstalowanego dekodera do obsługi tego pliku. Być może trzeba zainstalować potrzebne wtyczki."
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2218
msgid "This is not a media file"
msgstr "To nie jest plik multimedialny"
#: gst/playback/gstplaybasebin.c:2223
msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
msgstr "Wykryto strumień podpisów, ale brak strumienia obrazu."
#: gst/playback/gstplaybin.c:906
msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
msgstr "Nie ma żadnego z elementów autovideosink i xvimagesink."
#: gst/playback/gstplaybin.c:914 gst/playback/gstplaybin.c:924
#: gst/playback/gstplaybin.c:1109 gst/playback/gstplaybin.c:1119
#: gst/playback/gstplaybin.c:1250 gst/playback/gstplaybin.c:1259
#: gst/playback/gstplaybin.c:1268
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Brak elementu '%s' - proszę sprawdzić instalację GStreamera."
#: gst/playback/gstplaybin.c:1102
msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
msgstr "Nie ma żadnego z elementów autoaudiosink i alsasink."
#: gst/playback/gstqueue2.c:944
msgid "No file name specified."
msgstr "Nie podano nazwy pliku."
#: gst/playback/gstqueue2.c:950
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku \"%s\" do odczytu."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:205
#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
msgstr "Brak dostępnego dekodera dla typu '%s'."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:390
msgid "This stream type cannot be played yet."
msgstr "Tego strumienia jeszcze nie można odtworzyć."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:401
#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "Nie ma zaimplementowanej obsługi URI dla \"%s\"."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:639
msgid "Could not create \"decodebin2\" element."
msgstr "Nie udało się utworzyć elementu \"decodebin2\"."
#: gst/playback/gsturidecodebin.c:645
msgid "Could not create \"queue2\" element."
msgstr "Nie udało się utworzyć elementu \"queue2\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:519 gst/tcp/gsttcpclientsink.c:270
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
msgstr "Błąd podczas wysyłania danych do \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:571
#, c-format
msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
msgstr "Błąd podczas wysyłania danych nagłówka gdp do \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcp.c:580
#, c-format
msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
msgstr "Błąd podczas wysyłania danych gdp do \"%s:%d\"."
#: gst/tcp/gsttcpclientsink.c:382 gst/tcp/gsttcpclientsrc.c:366
#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
msgstr "Połączenie z %s:%d odrzucone."
#: gst-libs/gst/audio/gstbaseaudiosrc.c:602
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "Nie można zapisywać danych dźwiękowych wystarczająco szybko"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
msgid "track ID"
msgstr "ID ścieżki"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:57
msgid "MusicBrainz track ID"
msgstr "ID ścieżki wg MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
msgid "artist ID"
msgstr "ID artysty"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:59
msgid "MusicBrainz artist ID"
msgstr "ID artysty wg MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
msgid "album ID"
msgstr "ID albumu"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:61
msgid "MusicBrainz album ID"
msgstr "ID albumu wg MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
msgid "album artist ID"
msgstr "ID artysty albumu ID"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:64
msgid "MusicBrainz album artist ID"
msgstr "ID artysty albumu wg MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
msgid "track TRM ID"
msgstr "TRM ID ścieżki"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:66
msgid "MusicBrainz TRM ID"
msgstr "TRM ID wg MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:69
msgid "artist sortname"
msgstr "gatunek artysty"
#: gst-libs/gst/tag/tags.c:69
msgid "MusicBrainz artist sortname"
msgstr "gatunek artysty wg MusicBrainz"
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1385
#: gst-libs/gst/cdda/gstcddabasesrc.c:1418
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Ta płyta CD nie ma ścieżek dźwiękowych"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:90
msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Apple Lossless Audio (ALAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:98
msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:121
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:122
msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Lossless True Audio (TTA)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:130
msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Windows Media Speech"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:144
msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV Lossless (bezstratne CYUV)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:147
msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:159
msgid "Lossless MSZH"
msgstr "Lossless MSZH"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:165
msgid "Uncompressed Gray Image"
msgstr "Nieskompresowany obraz w szarości"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:170
msgid "Run-length encoding"
msgstr "Kodowanie RLE"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:204
msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Format podpisów Sami"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:205
msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Format podpisów TMPlayer"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:263
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:0"
msgstr "Nieskompresowany planarny YUV 4:2:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:266
msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
msgstr "Nieskompresowany planarny YUV 4:2:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:269
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:279
msgid "Uncompressed packed YUV 4:2:2"
msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:2:2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:272
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:1:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:275
msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:1:0"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:282
msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:1:1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:285
msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
msgstr "Nieskompresowany spakowany YUV 4:4:4"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:288
msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
msgstr "Nieskompresowany planarny YUV 4:2:2"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:291
msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
msgstr "Nieskompresowany planarny YUV 4:1:1"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:294
msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
msgstr "Nieskompresowany czarno-biały plan Y"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:297
msgid "Uncompressed YUV"
msgstr "Nieskompresowany YUV"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:308
#, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Nieskompresowany %d-bitowy %s z paletą"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:358
#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 w wersji %d"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:547
#, c-format
msgid "Raw %d-bit PCM audio"
msgstr "Surowe %d-bitowy dźwięk PCM"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:549
msgid "Raw PCM audio"
msgstr "Surowy dźwięk PCM"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:555
#, c-format
msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
msgstr "Surowy %d-bitowy dźwięk zmiennoprzecinkowy"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:557
msgid "Raw floating-point audio"
msgstr "Surowy dźwięk zmiennoprzecinkowy"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:644
msgid "Audio CD source"
msgstr "Źródło Audio CD"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:647
msgid "DVD source"
msgstr "Źródło DVD"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:650
msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Źródło RTSP (Real Time Streaming Protocol)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:654
msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Źródło protokołu MMS (Microsoft Media Server)"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:662
#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Źródło protokołu %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:730
#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "Depayloader obrazu RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:732
#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "Depayloader dźwięku RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:734
#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "Depayloader RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:741
#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "Demuxer %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:743
#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "Dekoder %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:778
#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "Payloader obrazu RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:780
#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "Payloader dźwięku RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:782
#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "Payloader RTP %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:789
#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "Muxer %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:791
#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Koder %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:822
#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Element GStreamera %s"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:550
msgid "Unknown source element"
msgstr "Nieznany element źródłowy"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:553
msgid "Unknown sink element"
msgstr "Nieznany element pochłaniający"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:556
msgid "Unknown element"
msgstr "Nieznany element"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:559
msgid "Unknown decoder element"
msgstr "Nieznany element dekodujący"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:562
msgid "Unknown encoder element"
msgstr "Nieznany element kodujący"
#: gst-libs/gst/pbutils/missing-plugins.c:567
msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "Wtyczka lub element nieznanego typu"
#: sys/v4l/v4l_calls.c:159
msgid "No device specified."
msgstr "Nie określono urządzenia."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:168
#, c-format
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Urządzenie \"%s\" nie istnieje."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:173
#, c-format
msgid "Device \"%s\" is already being used."
msgstr "Urządzenie \"%s\" jest już używane."
#: sys/v4l/v4l_calls.c:178
#, c-format
msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
msgstr "Nie udało się otworzyć urządzenia \"%s\" do odczytu i zapisu."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment