Commit a84f1019 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge

po: Update translations

parent 7a4a6dac
# Vietnamese Translation for GST Plugins Base.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho GST Plugins Base.
# Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-20013.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.2.1\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.3.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-28 10:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-12-11 07:50+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-30 09:27+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -38,7 +38,8 @@ msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại, vì ứng dụng khác đang sử dụng nó."
"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại, vì có ứng dụng khác đang sử dụng "
"nó."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại."
......@@ -391,7 +392,7 @@ msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Tốc độ màn chập sử dụng khi chụp ảnh, tính bằng giây"
msgid "capturing focal ratio"
msgstr "tỷ lệ tiêu điểm khi chụp"
msgstr "tỷ lệ lấy nét khi chụp"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Độ mở ống kính (số-f) được sử dụng khi chụp ảnh"
......@@ -523,7 +524,7 @@ msgid "Buffering..."
msgstr "Đang đệm..."
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
msgstr ""
msgstr "Mất đồng hồ, chọn một cái mới\n"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "In ra thông tin phiên bản và thoát"
......@@ -538,16 +539,16 @@ msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Bật phát lại không khe"
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""
msgstr "Xáo trộn danh sách phát"
msgid "Interactive control via keyboard"
msgstr ""
msgstr "Điều khiển tương tác thông qua bàn phím"
msgid "Volume"
msgstr ""
msgstr "Âm lượng"
msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""
msgstr "Tập tin danh sách phát có chứa các tập tin đa phương tiện đầu vào"
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment