ca.po 21.3 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Catalan translation of gst-plugins-base.
2
# Copyright © 2005, 2010 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is put in the public domain.
4
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2005, 2010.
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
5 6
# Jordi Estrada <jordi.estrada@yamaha-motor.es>, 2011.
# Gil Forcada <gforcada@gnome.org>, 2012.
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-base 0.10.32.2\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"POT-Creation-Date: 2017-05-04 15:02+0300\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
13 14
"PO-Revision-Date: 2012-01-01 14:19+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gforcada@gnome.org>\n"
15
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
16
"Language: ca\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not open device for playback in mono mode."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
23
msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu per a la reproducció en mode mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25

msgid "Could not open device for playback in stereo mode."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
26 27
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el dispositiu per a la reproducció en mode estèreo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28

29
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgid "Could not open device for playback in %d-channel mode."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
31 32
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el dispositiu per a la reproducció en mode %d-canals."
33

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34 35 36 37
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
38 39
"No s'ha pogut obrir el dispositiu d'àudio per a la reproducció. El "
"dispositiu està en ús per una altra aplicació."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41

msgid "Could not open audio device for playback."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
42
msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu d'àudio per a la reproducció."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
43

44 45 46
msgid "Error outputting to audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47
msgid "Could not open device for recording in mono mode."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
48
msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu per a l'enregistrament en mode mono."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49 50

msgid "Could not open device for recording in stereo mode."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
51 52
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el dispositiu per a l'enregistrament en mode estèreo."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53

54
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "Could not open device for recording in %d-channel mode"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
56 57
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el dispositiu per a l'enregistrament en mode %d-canals"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58 59 60 61 62

msgid ""
"Could not open audio device for recording. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
63 64
"No s'ha pogut obrir el dispositiu d'àudio per a l'enregistrament. El "
"dispositiu està en ús per una altra aplicació."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65 66

msgid "Could not open audio device for recording."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
67
msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu d'àudio per a l'enregistrament."
68

69 70 71
msgid "Error recording from audio device. The device has been disconnected."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72
msgid "Could not open CD device for reading."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
73
msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu del CD per a la lectura."
74

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75
msgid "Could not seek CD."
76
msgstr "No s'ha pogut cercar el CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77 78

msgid "Could not read CD."
79
msgstr "No s'ha pogut llegir el CD."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
81 82 83 84
#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
msgstr "Manca l'element «%s» - comproveu la vostra instaŀlació del GStreamer."

85
msgid "Could not determine type of stream"
86
msgstr "No s'ha pogut determinar el tipus de flux"
87

88
msgid "This appears to be a text file"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
89
msgstr "Això sembla ser un fitxer de text"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
91 92 93
#, fuzzy
msgid "Could not create \"uridecodebin\" element."
msgstr "No s'ha pogut crear l'element «decodebin»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

95 96 97 98 99 100 101 102
#, fuzzy
msgid "Could not create \"decodebin3\" element."
msgstr "No s'ha pogut crear l'element «decodebin»."

#, fuzzy
msgid "Could not create \"urisourcebin\" element."
msgstr "No s'ha pogut crear l'element «decodebin»."

103
#, c-format
104
msgid "Both autovideosink and %s elements are missing."
105
msgstr "Manquen els elements autovideosink i %s."
106 107

msgid "The autovideosink element is missing."
108
msgstr "Manca l'element autovideosink."
109

110
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
111
msgid "Configured videosink %s is not working."
112
msgstr "El videosink configurat %s no funciona."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
113

114
#, c-format
115
msgid "Both autovideosink and %s elements are not working."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
116
msgstr "Els elements autovideosink i %s no funcionen."
117 118

msgid "The autovideosink element is not working."
119
msgstr "L'element autovideosink no funciona."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120 121

msgid "Custom text sink element is not usable."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
122
msgstr "L'element sortida de text personalitzat no es pot utilitzar."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123 124

msgid "No volume control found"
125
msgstr "No s'ha trobat un control de volum"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126

127
#, c-format
128
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are missing."
129
msgstr "Manquen els elements autoaudiosink i %s."
130 131

msgid "The autoaudiosink element is missing."
132
msgstr "Manca l'element autoaudiosink."
133

134
#, c-format
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
135
msgid "Configured audiosink %s is not working."
136
msgstr "L'audiosink configurat %s no funciona."
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
137

138
#, c-format
139
msgid "Both autoaudiosink and %s elements are not working."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
140
msgstr "Els elements autoaudiosink i %s no funcionen."
141 142

msgid "The autoaudiosink element is not working."
143
msgstr "L'element autoaudiosink no funciona."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144

145
msgid "Can't play a text file without video or visualizations."
146
msgstr "No es pot reproduir un fitxer de text sense vídeo o visualitzacions."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147 148 149

#, c-format
msgid "No decoder available for type '%s'."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
150
msgstr "No hi ha cap descodificador disponible per al tipus «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151

152
msgid "No URI specified to play from."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
153
msgstr "No s'ha especificat cap URI des d'on reproduir."
154 155 156

#, c-format
msgid "Invalid URI \"%s\"."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
157
msgstr "L'URI «%s» no és vàlid."
158

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
msgid "This stream type cannot be played yet."
160
msgstr "Encara no es pot reproduir aquest tipus de flux."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161 162 163 164 165

#, c-format
msgid "No URI handler implemented for \"%s\"."
msgstr "No hi ha cap gestor d'URI implementat per a «%s»."

166
msgid "Source element is invalid."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
167
msgstr "L'element font no és vàlid."
168

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169 170
#, c-format
msgid "Error while sending data to \"%s:%d\"."
171
msgstr "S'ha produït un error en enviar dades a «%s:%d»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173 174 175
msgid "Can't record audio fast enough"
msgstr "No es pot enregistrar l'àudio el suficientment ràpid"

176 177 178
msgid "This CD has no audio tracks"
msgstr "Aquest CD no té pistes d'àudio"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
msgid "ID3 tag"
msgstr "Etiqueta ID3"

msgid "APE tag"
msgstr "Etiqueta APE"

msgid "ICY internet radio"
msgstr "Emissora de ràdio per Internet ICY"

msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
msgstr "Àudio sense pèrdues d'Apple (ALAC)"

msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC)"
msgstr "Còdec d'àudio sense pèrdues lliure (FLAC)"

msgid "Lossless True Audio (TTA)"
msgstr "Àudio sense pèrdues real (TTA)"

msgid "Windows Media Speech"
msgstr "Parla de Windows Media"

msgid "CYUV Lossless"
msgstr "CYUV sense pèrdues"

msgid "FFMpeg v1"
msgstr "FFMpeg v1"

msgid "Lossless MSZH"
msgstr "MSZH sense pèrdues"

msgid "Run-length encoding"
msgstr "Codificació Run-length"

212 213 214
msgid "Timed Text"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
msgid "Subtitle"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "MPL2 subtitle format"
msgstr "Format de subtítols TMPlayer"

#, fuzzy
msgid "DKS subtitle format"
msgstr "Format de subtítols Sami"

#, fuzzy
msgid "QTtext subtitle format"
msgstr "Format de subtítols Kate"

msgid "Sami subtitle format"
msgstr "Format de subtítols Sami"

msgid "TMPlayer subtitle format"
msgstr "Format de subtítols TMPlayer"

msgid "Kate subtitle format"
msgstr "Format de subtítols Kate"

239 240 241 242
#, fuzzy
msgid "WebVTT subtitle format"
msgstr "Format de subtítols Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243 244 245 246 247 248 249 250 251
#, fuzzy
msgid "Uncompressed video"
msgstr "YUV sense comprimir"

#, fuzzy
msgid "Uncompressed gray"
msgstr "Imatge en escala de grisos sense comprimir"

#, fuzzy, c-format
252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265
msgid "Uncompressed packed YUV %s"
msgstr "YUV 4:2:2 empaquetat sense comprimir"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed semi-planar YUV %s"
msgstr "YUV 4:2:0 planar sense comprimir"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed planar YUV %s"
msgstr "YUV 4:2:0 planar sense comprimir"

#, fuzzy, c-format
msgid "Uncompressed palettized %d-bit %s"
msgstr "Paletitzat %d-bit %s sense comprimir"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266 267

#, fuzzy, c-format
268
msgid "Uncompressed %d-bit %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
msgstr "Paletitzat %d-bit %s sense comprimir"

#, c-format
msgid "DivX MPEG-4 Version %d"
msgstr "DivX MPEG-4 versió %d"

#, fuzzy
msgid "Uncompressed audio"
msgstr "YUV sense comprimir"

#, fuzzy, c-format
msgid "Raw %d-bit %s audio"
msgstr "Àudio PCM en cru de %d-bit"

msgid "Audio CD source"
msgstr "Font de CD d'àudio"

msgid "DVD source"
msgstr "Font de DVD"

msgid "Real Time Streaming Protocol (RTSP) source"
msgstr "Font del protocol de transmissió en temps real (RTSP)"

msgid "Microsoft Media Server (MMS) protocol source"
msgstr "Font del protocol de servidor Microsoft Media (MMS)"

#, c-format
msgid "%s protocol source"
msgstr "Font del protocol %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP depayloader"
msgstr "Descarregador de vídeo RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP depayloader"
msgstr "Descarregador d'àudio RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP depayloader"
msgstr "Descarregador RTP %s"

#, c-format
msgid "%s demuxer"
msgstr "Desmultiplexor %s"

#, c-format
msgid "%s decoder"
msgstr "Descodificador %s"

#, c-format
msgid "%s video RTP payloader"
msgstr "Carregador de vídeo RTP %s"

#, c-format
msgid "%s audio RTP payloader"
msgstr "Carregador d'àudio RTP %s"

#, c-format
msgid "%s RTP payloader"
msgstr "Carregador RTP %s"

#, c-format
msgid "%s muxer"
msgstr "Multiplexor %s"

#, c-format
msgid "%s encoder"
msgstr "Codificador %s"

#, c-format
msgid "GStreamer element %s"
msgstr "Element del GStreamer %s"

msgid "Unknown source element"
msgstr "L'element de font és desconegut"

msgid "Unknown sink element"
msgstr "L'element de sortida és desconegut"

msgid "Unknown element"
msgstr "L'element és desconegut"

msgid "Unknown decoder element"
msgstr "L'element descodificador és desconegut"

msgid "Unknown encoder element"
msgstr "L'element codificador és desconegut"

msgid "Plugin or element of unknown type"
msgstr "El connector o element és de tipus desconegut"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
360 361

msgid "Failed to read tag: not enough data"
362
msgstr "No s'ha pogut llegir l'etiqueta: no hi ha dades suficients"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363 364

msgid "track ID"
365
msgstr "ID de la pista"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366 367

msgid "MusicBrainz track ID"
368
msgstr "ID de la pista al MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369 370

msgid "artist ID"
371
msgstr "ID de l'artista"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372 373

msgid "MusicBrainz artist ID"
374
msgstr "ID de l'artista al MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376

msgid "album ID"
377
msgstr "ID de l'àlbum"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378 379

msgid "MusicBrainz album ID"
380
msgstr "ID de l'àlbum al MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381 382

msgid "album artist ID"
383
msgstr "ID de l'artista de l'àlbum"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384 385

msgid "MusicBrainz album artist ID"
386
msgstr "ID de l'artista de l'àlbum al MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387 388

msgid "track TRM ID"
389
msgstr "ID TRM de la pista"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390 391

msgid "MusicBrainz TRM ID"
392
msgstr "ID TRM al MusicBrainz"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393

394
msgid "capturing shutter speed"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
395
msgstr "velocitat d'obturació de la captura"
396 397

msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
398
msgstr "Velocitat d'obturació utilitzat en capturar una imatge, en segons"
399 400

msgid "capturing focal ratio"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
401
msgstr "relació focal de la captura"
402 403

msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
404
msgstr "Relació focal (nombre f) utilitzat en capturar la imatge"
405 406

msgid "capturing focal length"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
407
msgstr "longitud focal de la captura"
408 409

msgid "Focal length of the lens used capturing the image, in mm"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
410
msgstr "Longitud focal de la lent utilitzada en capturar la imatge, en mm"
411

412 413 414 415 416 417 418 419 420
#, fuzzy
msgid "capturing 35 mm equivalent focal length"
msgstr "longitud focal de la captura"

#, fuzzy
msgid ""
"35 mm equivalent focal length of the lens used capturing the image, in mm"
msgstr "Longitud focal de la lent utilitzada en capturar la imatge, en mm"

421
msgid "capturing digital zoom ratio"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
422
msgstr "relació de zoom digital de la captura"
423 424

msgid "Digital zoom ratio used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
425
msgstr "Relació de zoom digital utilitzat en capturar una imatge"
426 427

msgid "capturing iso speed"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
428
msgstr "velocitat iso de la captura"
429 430

msgid "The ISO speed used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
431
msgstr "La velocitat ISO utilitzada en capturar una imatge"
432 433

msgid "capturing exposure program"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
434
msgstr "programa d'exposició de la captura"
435 436

msgid "The exposure program used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
437
msgstr "El programa d'exposició utilitzar en capturar una imatge"
438 439

msgid "capturing exposure mode"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
440
msgstr "mode d'exposició de la captura"
441 442

msgid "The exposure mode used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
443
msgstr "El mode d'exposició utilitzat en capturar una imatge"
444

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
445
#, fuzzy
446
msgid "capturing exposure compensation"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
447
msgstr "mode d'exposició de la captura"
448

Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
449
#, fuzzy
450
msgid "The exposure compensation used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
451
msgstr "El mode d'exposició utilitzat en capturar una imatge"
452

453
msgid "capturing scene capture type"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
454
msgstr "tipus de captura d'escena de la captura"
455 456

msgid "The scene capture mode used when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
457
msgstr "El mode de captura d'escena utilitzat en capturar una imatge"
458 459

msgid "capturing gain adjustment"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
460
msgstr "ajust de guany de la captura"
461 462

msgid "The overall gain adjustment applied on an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
463
msgstr "L'ajust del guany general aplicat a una imatge"
464 465

msgid "capturing white balance"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
466
msgstr "balanç de blancs de la captura"
467 468

msgid "The white balance mode set when capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
469
msgstr "El mode de balanç de blancs utilitzat en capturar una imatge"
470 471

msgid "capturing contrast"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
472
msgstr "contrast de la captura"
473 474 475

msgid "The direction of contrast processing applied when capturing an image"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
476
"La direcció del processament del contrast aplicada en capturar una imatge"
477 478

msgid "capturing saturation"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
479
msgstr "saturació de la captura"
480 481 482

msgid "The direction of saturation processing applied when capturing an image"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
483
"La direcció del processament de la saturació aplicada en capturar una imatge"
484

485
msgid "capturing sharpness"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
486
msgstr "nitidesa de la captura"
487 488 489

msgid "The direction of sharpness processing applied when capturing an image"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
490
"La direcció del processament de la nitidesa aplicada en capturar una imatge"
491

492
msgid "capturing flash fired"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
493
msgstr "flaix de la captura"
494

495
msgid "If the flash fired while capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
496
msgstr "Si el flaix s'ha disparat en capturar una imatge"
497 498

msgid "capturing flash mode"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
499
msgstr "mode de flaix de la captura"
500

501
msgid "The selected flash mode while capturing an image"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
502
msgstr "El mode de flaix seleccionat en capturar una imatge"
503 504

msgid "capturing metering mode"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
505
msgstr "mode de mesurament de la captura"
506 507 508 509

msgid ""
"The metering mode used while determining exposure for capturing an image"
msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
510 511
"El mode de mesurament utilitzat en determinar l'exposició per a capturar una "
"imatge"
512 513

msgid "capturing source"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
514
msgstr "font de la captura"
515 516

msgid "The source or type of device used for the capture"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
517
msgstr "La font o tipus de dispositiu utilitzat per a la captura"
518 519

msgid "image horizontal ppi"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
520
msgstr "ppp horitzontal de la imatge"
521 522

msgid "Media (image/video) intended horizontal pixel density in ppi"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
523
msgstr "Densitat horitzontal de píxels del multimèdia (imatge/vídeo), en ppp"
524 525

msgid "image vertical ppi"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
526
msgstr "ppp vertical de la imatge"
527 528

msgid "Media (image/video) intended vertical pixel density in ppi"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
529
msgstr "Densitat vertical de píxels del multimèdia (imatge/vídeo), en ppp"
530

531 532 533 534 535 536
msgid "ID3v2 frame"
msgstr ""

msgid "unparsed id3v2 tag frame"
msgstr ""

537 538 539 540 541 542
msgid "musical-key"
msgstr ""

msgid "Initial key in which the sound starts"
msgstr ""

543
msgid "Print version information and exit"
544 545
msgstr ""

546 547 548
msgid ""
"Don't exit after showing the initial device list, but wait for devices to "
"added/removed."
549 550
msgstr ""

551 552 553 554
#, c-format
msgid "Volume: %.0f%%"
msgstr ""

555 556 557 558
msgid "Buffering..."
msgstr ""

msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
559 560
msgstr ""

561 562 563
msgid "Reached end of play list."
msgstr ""

564 565 566
msgid "Paused"
msgstr ""

567
#, c-format
568
msgid "Now playing %s\n"
569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595
msgstr ""

#, c-format
msgid "About to finish, preparing next title: %s"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Playback rate: %.2f"
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not change playback rate to %.2f"
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir el dispositiu per a la reproducció en mode estèreo."

msgid "space"
msgstr ""

msgid "pause/unpause"
msgstr ""

msgid "q or ESC"
msgstr ""

msgid "quit"
msgstr ""

596 597 598
msgid "> or n"
msgstr ""

599 600 601
msgid "play next"
msgstr ""

602 603 604
msgid "< or b"
msgstr ""

605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631
msgid "play previous"
msgstr ""

msgid "seek forward"
msgstr ""

msgid "seek backward"
msgstr ""

msgid "volume up"
msgstr ""

msgid "volume down"
msgstr ""

msgid "increase playback rate"
msgstr ""

msgid "decrease playback rate"
msgstr ""

msgid "change playback direction"
msgstr ""

msgid "enable/disable trick modes"
msgstr ""

632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642
#, fuzzy
msgid "change audio track"
msgstr "Aquest CD no té pistes d'àudio"

msgid "change video track"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "change subtitle track"
msgstr "Format de subtítols Kate"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
643 644 645
msgid "seek to beginning"
msgstr ""

646 647 648 649 650 651
msgid "show keyboard shortcuts"
msgstr ""

msgid "Interactive mode - keyboard controls:"
msgstr ""

652 653 654 655 656 657
msgid "Output status information and property notifications"
msgstr ""

msgid "Control playback behaviour setting playbin 'flags' property"
msgstr ""

658 659 660 661 662 663 664 665 666
msgid "Video sink to use (default is autovideosink)"
msgstr ""

msgid "Audio sink to use (default is autoaudiosink)"
msgstr ""

msgid "Enable gapless playback"
msgstr ""

667 668 669
msgid "Shuffle playlist"
msgstr ""

670
msgid "Disable interactive control via the keyboard"
671 672 673 674 675 676 677 678
msgstr ""

msgid "Volume"
msgstr ""

msgid "Playlist file containing input media files"
msgstr ""

679 680 681
msgid "Do not print any output (apart from errors)"
msgstr ""

682 683 684 685 686 687 688
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."
msgstr ""

msgid "You must provide at least one filename or URI to play."
msgstr ""

689 690 691
msgid "Press 'k' to see a list of keyboard shortcuts.\n"
msgstr ""

692 693 694
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "S'ha produït un error intern de flux de dades."

695 696 697 698 699
#~ msgid "A %s plugin is required to play this stream, but not installed."
#~ msgstr ""
#~ "Es requereix un connector %s per a reproduir aquest flux, però no és "
#~ "instaŀlat."

700 701 702 703
#, fuzzy
#~ msgid "Uncompressed %s YUV %s"
#~ msgstr "YUV sense comprimir"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736
#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Mestre"

#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Baixos"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Aguts"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Sintetitzador"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Línia d'entrada"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Micròfon"

#~ msgid "PC Speaker"
#~ msgstr "Altaveu del PC"

#~ msgid "Playback"
#~ msgstr "Reproducció"

#~ msgid "Capture"
#~ msgstr "Captura"

737 738
#~ msgid "Could not open vfs file \"%s\" for writing: %s."
#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer vfs «%s» per a l'escriptura: %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
739

740 741
#~ msgid "No filename given"
#~ msgstr "No s'ha donat cap nom de fitxer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
742

743 744
#~ msgid "Could not close vfs file \"%s\"."
#~ msgstr "No s'ha pogut tancar el fitxer vfs «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
745

746 747 748 749
#~ msgid "Error while writing to file \"%s\"."
#~ msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer «%s»."

#~ msgid "Invalid subtitle URI \"%s\", subtitles disabled."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
750
#~ msgstr "L'URI de subtítols «%s» no és vàlid, s'inhabiliten els subtítols."
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761

#~ msgid "RTSP streams cannot be played yet."
#~ msgstr "Encara no es poden reproduir els fluxes RTSP."

#~ msgid ""
#~ "Only a subtitle stream was detected. Either you are loading a subtitle "
#~ "file or some other type of text file, or the media file was not "
#~ "recognized."
#~ msgstr ""
#~ "Només s'ha detectat un flux de subtítols. O bé esteu carregant un fitxer "
#~ "de subtítols o qualsevol altre tipus de fitxer de text, o no s'ha "
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
762
#~ "reconegut el fitxer multimèdia."
763 764 765 766 767

#~ msgid ""
#~ "You do not have a decoder installed to handle this file. You might need "
#~ "to install the necessary plugins."
#~ msgstr ""
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
768
#~ "No teniu un descodificador instaŀlat per a gestionar aquest fitxer. És "
769 770 771
#~ "possible que necessiteu instaŀlar els connectors necessaris."

#~ msgid "This is not a media file"
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
772
#~ msgstr "Això no és un fitxer multimèdia"
773 774 775 776 777

#~ msgid "A subtitle stream was detected, but no video stream."
#~ msgstr "S'ha detectat un flux de subtítols, però no un flux de vídeo."

#~ msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
778
#~ msgstr "Manquen els elements autovideosink i xvimagesink."
779 780

#~ msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826
#~ msgstr "Manquen els elements autoaudiosink i alsasink."

#~ msgid "Error while sending gdp header data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error en enviar dades de la capçalera gdp a «%s:%d»."

# Payload -> càrrega en molts àmbits. jm
#~ msgid "Error while sending gdp payload data to \"%s:%d\"."
#~ msgstr ""
#~ "S'ha produït un error en enviar la càrrega de dades de gdp a «%s:%d»."

#~ msgid "Connection to %s:%d refused."
#~ msgstr "S'ha refusat la connexió amb %s:%d."

#~ msgid "Uncompressed planar YVU 4:2:0"
#~ msgstr "YVU 4:2:0 planar sense comprimir"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:0"
#~ msgstr "YUV 4:1:0 empaquetat sense comprimir"

#~ msgid "Uncompressed packed YVU 4:1:0"
#~ msgstr "YVU 4:1:0 empaquetat sense comprimir"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:1:1"
#~ msgstr "YUV 4:1:1 empaquetat sense comprimir"

#~ msgid "Uncompressed packed YUV 4:4:4"
#~ msgstr "YUV 4:4:4 empaquetat sense comprimir"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:2:2"
#~ msgstr "YUV 4:2:2 planar sense comprimir"

#~ msgid "Uncompressed planar YUV 4:1:1"
#~ msgstr "YUV 4:1:1 planar sense comprimir"

#~ msgid "Uncompressed black and white Y-plane"
#~ msgstr "Pla Y blanc i negre sense comprimir"

#~ msgid "Raw PCM audio"
#~ msgstr "Àudio PCM en cru"

#~ msgid "Raw %d-bit floating-point audio"
#~ msgstr "Àudio en cru de %d-bit en coma flotant"

#~ msgid "Raw floating-point audio"
#~ msgstr "Àudio en cru en coma flotant"
827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837

#~ msgid "No device specified."
#~ msgstr "No s'ha especificat un dispositiu."

#~ msgid "Device \"%s\" does not exist."
#~ msgstr "El dispositiu «%s» no existeix."

#~ msgid "Device \"%s\" is already being used."
#~ msgstr "El dispositiu «%s» ja és en ús."

#~ msgid "Could not open device \"%s\" for reading and writing."
Wim Taymans's avatar
Wim Taymans committed
838
#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el dispositiu «%s» per a lectura o escriptura."
839

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
840 841 842 843 844
#~ msgid "discid"
#~ msgstr "id del disc"

#~ msgid "CDDA discid for metadata retrieval"
#~ msgstr "id del disc de CDDA per a l'obtenció de les metadades"