vi.po 22 KB
Newer Older
1
# Vietnamese Translation for GST Plugins Good.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
2
3
# Bản dịch tiếng Việt dành cho GST Plugins Good.
# Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
6
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014, 2015, 2016.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
#
8
9
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
13
"POT-Creation-Date: 2016-03-01 16:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-21 07:25+0700\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
15
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"Language: vi\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
21
"X-Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
23

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25
msgstr "Không tìm thấy máy phục vụ Jack"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
26
27

msgid "Failed to decode JPEG image"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
28
msgstr "Gặp lỗi khi giải mã ảnh JPEG"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
29

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
33
msgstr "“%s” bởi “%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgid "Could not connect to server"
36
msgstr "Không thể kết nối tới máy phục vụ"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38
msgid "No URL set."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
39
msgstr "Không có URL nào được đặt."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
40

41
msgid "Server does not support seeking."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
42
msgstr "Máy phục vụ không hỗ trợ di chuyển vị trí đọc."
43
44

msgid "Could not resolve server name."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
45
msgstr "Không thể phân giải tên máy phục vụ."
46
47

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Không thể thiết lập kết nối tới máy chủ."
49
50

msgid "Secure connection setup failed."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
51
msgstr "Gặp lỗi khi cài đặt kết nối an toàn."
52

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53
54
msgid ""
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55
msgstr "Có lỗi mạng đã xảy ra, hoặc máy chủ đóng kết nối bất ngờ."
56
57

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Máy chủ gửi dữ liệu sai."
59

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60
61
62
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Lỗi luồng dữ liệu nội bộ."

63
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
64
65
66
msgstr ""
"Chưa có dữ liệu âm thanh nhập, hoặc dữ liệu âm thanh nhập không hợp lệ. Vì "
"thế luồng AVI sẽ hỏng."
67

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
68
69
70
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tập tin này không chứa luồng có thể phát."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
72
73
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tập tin này không hợp lệ nên không thể phát được."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
75
msgstr "Không thể phát luồng dữ liệu bởi vì nó được mã hóa bằng PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
78
79
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tập tin này bị hỏng nên không thể phát."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
80
msgid "Invalid atom size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
msgstr "Kích thước nguyên tử (atom) không hợp lệ."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
82
83
84
85

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tập tin này chưa hoàn thành nên không thể được phát."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgid "The video in this file might not play correctly."
87
msgstr "Ảnh động trong tập tin này có thể không phát đúng."
88

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
90
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
91
msgstr "Tập tin này chứa quá nhiều luồng nên chỉ phát %d đầu tiên"
92

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
93
94
95
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Lỗi luồng dữ liệu nội bộ."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
96
97
98
99
100
101
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
"Không tìm thấy luồng được hỗ trợ. Người dùng có thể cần phải cài đặt một "
"phần bổ sung RTSP Gstreamer để xử lý luồng nhạc/phim loại Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
103
104
105
106
107
108
109
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
msgstr ""
"Không tìm thấy luồng dữ liệu được hỗ trợ. Người dùng có thể cần cho phép "
"thêm giao thức truyền, hoặc chưa cài đặt phần bổ sung RTSP Gstreamer đúng."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
111
112
113
114
115
116
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Thiết bị này đang được một ứng "
"dụng khác sử dụng."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
118
119
120
121
122
123
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Bạn không có đủ thẩm quyền để mở "
"thiết bị này."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
125

msgid "Could not open audio device for playback."
126
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
128
129
130
131
132
133
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại. Phiên bản Hệ thống Âm thanh Mở "
"này không được yếu tố này hỗ trợ."
134
135

msgid "Playback is not supported by this audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
136
msgstr "Chức năng phát lại không phải được thiết bị âm thanh này hỗ trợ."
137
138
139
140
141

msgid "Audio playback error."
msgstr "Lỗi phát lại âm thanh."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
142
msgstr "Chức năng thu không phải được thiết bị âm thanh này hỗ trợ."
143
144

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
145
msgstr "Gặp lỗi khi thu từ thiết bị âm thanh."
146

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
147
148
149
150
151
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Không thể mở thiết bị âm thanh để thu. Bạn không có quyền mở thiết bị này."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
152
153
154
155

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để thu."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156
msgid "CoreAudio device not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
157
msgstr "Không tìm thấy thiết bị CoreAudio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
158
159

msgid "CoreAudio device could not be opened"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
160
msgstr "Không thể mở thiết bị CoreAudio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
161

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
162
163
164
165
166
167
168
msgid "Record Source"
msgstr "Ghi lưu nguồn"

msgid "Microphone"
msgstr "Micrô"

msgid "Line In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169
msgstr "Đầu vào"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

msgid "Internal CD"
msgstr "CD ở trong"

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF Vào"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 Vào"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 Vào"

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184
msgstr "Vòng ngược Codec"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
185
186

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
187
msgstr "Vòng ngược SunVTS"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
189
190
191
msgid "Volume"
msgstr "Âm lượng"

192
193
194
msgid "Gain"
msgstr "Khuếch đại"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
195
196
197
198
msgid "Monitor"
msgstr "Màn hình"

msgid "Built-in Speaker"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
199
msgstr "Loa tích hợp"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
200

201
202
msgid "Headphone"
msgstr "Tai nghe"
203

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
204
msgid "Line Out"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
205
msgstr "Đầu ra"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF Ra"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 Ra"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 Ra"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216
#, c-format
217
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218
msgstr "Gặp lỗi khi đọc %d byte từ thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
219

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
221
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
222
223
224
msgstr ""
"Gặp lỗi khi đánh số các định dạng video có thể, mà thiết bị “%s” có thể làm "
"việc cùng"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225
226
227

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Không thể ánh xạ các bộ đệm từ thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgstr "Trình điều khiển của thiết bị “%s” không hỗ trợ phương pháp VR %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
236
237
msgstr ""
"Trình điều khiển của thiết bị “%s” không hỗ trợ phương pháp VR đã biết nào."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgid "Device '%s' is busy"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241
msgstr "Thiết bị “%s” đang bận"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245
msgstr "Thiết bị “%s” không thể chụp tại %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249
msgstr "Thiết bị “%s” không thể chụp ở định dạng đã cho"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
250

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
251
#, c-format
252
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
253
msgstr "Thiết bị “%s” không hỗ trợ chức năng “non-contiguous planes”"
254

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255
256
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "Không thể lấy các tham số về thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
259

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260
msgstr "Thiết bị video không chấp nhận cài đặt về tốc độ khung hình mới."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261

262
msgid "Video device did not provide output format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
263
msgstr "Thiết bị video không cung cấp định dạng xuất."
264
265

msgid "Video device returned invalid dimensions."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
msgstr "Thiết bị video trả và kích thước không hợp lệ."
267
268

msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgstr "Thiết bị dùng phương pháp xen kẽ không được hỗ trợ."
270
271

msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
msgstr "Thiết bị video dùng định dạng điểm ảnh không được hỗ trợ."
273

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
msgstr "Gặp lỗi khi cấu hình kho đệm nội tại."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
276
277

msgid "Video device did not suggest any buffer size."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
278
msgstr "Thiết bị video không đưa ra gợi ý nào về bộ đệm."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
279
280

msgid "No downstream pool to import from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
281
msgstr "Không có bể dòng dữ liệu tải về để mà nhập vào."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
285
286
287
msgstr ""
"Gặp lỗi khi lấy các cài đặt từ thiết bị điều chỉnh cộng hưởng %d trên thiết "
"bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgstr "Gặp lỗi khi đọc dung lượng từ thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgstr "Thiết bị %s không phải thiết bị điều chỉnh cộng hưởng."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
298
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
299
msgstr "Gặp lỗi khi lấy đầu vào radio trên thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
301
302

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
303
msgstr "Gặp lỗi khi đặt dữ liệu nhập %d vào thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
msgstr "Gặp lỗi khi thay đổi trạng thái ngắt tiếng cho thiết bị “%s”."
308

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgid "Failed to allocated required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310
msgstr "Gặp lỗi khi cấp phát bộ nhớ theo yêu cầu."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
312
313
314
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Gặp lỗi khi cấp phát bộ nhớ theo yêu cầu."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
315
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
msgstr "Bộ chuyển đổi trên thiết bị %s không có định dạng đầu vào được hỗ trợ"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
319
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
321
msgstr "Bộ chuyển đổi trên thiết bị %s không có định dạng xuất được hỗ trợ"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
325
msgstr "Bộ mã hóa trên thiết bị “%s” không hỗ trợ định dạng đầu vào"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
327
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgstr "Bộ giải mã trên thiết bị “%s” không hỗ trợ định dạng đầu ra"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
331

msgid "Failed to start decoding thread."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332
msgstr "Gặp lỗi khi bắt đầu tiến trình giải mã."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
334

msgid "Failed to process frame."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
335
msgstr "Gặp lỗi khi xử lý khung."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
338
339
340
341
342
343
344
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Gặp lỗi khi lấy khả năng của thiết bị “%s”. Nó không phải là trình điều "
"khiển phiên bản 4l2. Kiểm tra xem nó có phải là trình điều khiển phiên bản "
"4l1 không."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
345

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
346
347
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
348
msgstr "Gặp lỗi khi truy vấn các thuộc tính của đầu vào %d trong thiết bị %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349

350
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
352
353
msgstr ""
"Gặp lỗi khi lấy các cài đặt của bộ chỉnh cộng hưởng %d trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
355
356

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
357
msgstr "Gặp lỗi khi truy vấn chỉ tiêu trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
359
360

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
361
msgstr "Gặp lỗi khi lấy các thuộc tính của bộ điều khiển trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
362

363
364
365
366
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Không thể nhận diện thiết bị “%s”."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367
368
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
369
msgstr "Không phải là thiết bị “%s”."
370

371
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
372
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
373
msgstr "Không thể mở thiết bị “%s” để đọc và ghi."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374

375
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
376
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị ghi hình/tiếng."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
379
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
381
msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị xuất ra."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
382

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
#, c-format
384
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
385
msgstr "Thiết bị “%s” không phải là thiết bị M2M."
386

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
387
#, c-format
388
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
389
msgstr "Không thể nhân bản thiết bị “%s” để đọc và ghi."
390

391
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
393
msgstr "Gặp lỗi khi đặt chỉ tiêu cho thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394

395
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
397
398
399
msgstr ""
"Gặp lỗi khi lấy tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho "
"thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
401
402

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
403
404
405
msgstr ""
"Gặp lỗi khi đặt tần số hiện thời của thiết bị điều chỉnh cộng hưởng cho "
"thiết bị “%s” là %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
407
408

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
409
msgstr "Gặp lỗi khi lấy biên độ tín hiệu cho thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410

411
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
413
msgstr "Gặp lỗi khi lấy giá trị của bộ điều khiển %d trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414

415
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
msgstr "Gặp lỗi khi đặt giá trị %d của bộ điều khiển %d trên thiết bị “%s”."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418
419
420

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
421
422
423
msgstr ""
"Gặp lỗi khi lấy đầu vào hiện thời vào thiết bị “%s”. Có thể là thiết bị thu "
"thanh."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
426
427
428
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
429
430
"Gặp lỗi khi lấy đầu vào hiện hành trên thiết bị “%s”. Có thể nó là thiết bị "
"vô tuyến."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
431

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
432
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
433
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
434
msgstr "Gặp lỗi khi đặt dữ liệu nhập %d trên thiết bị %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
435

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
436
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
437
msgstr "Chưa hỗ trợ khả năng thay đổi độ phân giải trong khi chạy."
438

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
439
msgid "Cannot operate without a clock"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
440
msgstr "Không thể thao tác khi không có đồng hồ"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
441

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442
443
444
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Thiết bị “%s” không hỗ trợ chức năng quay video"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
445
446
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Không thể thiết lập sự kết nối tới máy phục vụ âm thanh"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
447

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
448
449
#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Lỗi truy vấn khả năng của máy phục vụ âm thanh"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
450

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Trầm"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Cao"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Tổng hợp"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Loa"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Dây-vào"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Trộn"

#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"

#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Ghi"

#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Vào-gia lượng"

#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Ra-gia lượng"

#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Dây-1"

#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Dây-2"

#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Dây-3"

#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Đoạn biến-1"

#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Đoạn biến-2"

#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Đoạn biến-3"

#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Điện thoại-vào"

#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Điạn thoại-ra"

#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Ảnh động"

#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Thu thanh"

#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
518
#~ msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để quản lý điều khiển máy hòa tiếng."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
519

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
520
521
522
523
524
525
#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Không thể mở thiết bị âm thanh để quản lý điều khiển máy hòa tiếng. Phiên "
#~ "bản Hệ thống Âm thanh Mở không phải được yếu tố này hỗ trợ."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Chủ"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Trước"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Sau"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Tai nghe"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Tâm"

#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Vòm"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Bên"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX Ra"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "Sâu ba chiều"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "Tâm ba chiều"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "Tăng cường ba chiều"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Điện thoại"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Ảnh động Vào"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX Vào"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Ghi lưu khuếch đại"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Khuếch đại Ra"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Tăng máy vi âm"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Chẩn đoán"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Tăng trầm"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Cổng phát lại"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Vào"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Theo dõi nguồn"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Bíp bàn phím"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Mô phỏng âm lập thể"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Âm lập thể"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Âm thanh vòm"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Khuếch đại máy vi âm"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Nguồn loa"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Nguồn máy vi âm"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Ổ cắm"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Tâm / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
624
#~ msgstr "Hỏa tiếng âm lập thể"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
625
626

#~ msgid "Mono Mix"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
627
#~ msgstr "Hòa tiếng đơn nguồn"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
628
629

#~ msgid "Input Mix"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
630
#~ msgstr "Hòa tiếng đầu vào"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Máy vi âm 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Máy vi âm 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Điện số Ra"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Điện số Vào"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Bộ điều giải"

#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Cầm tay"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Khác"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Không có"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Bật"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Tắt"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Câm"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Nhanh"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Rất thấp"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Thấp"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Vừa"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Cao"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Rất cao"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Sản xuất"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Mặt trước: Máy vi âm"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Mặt trước: Dây Vào"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Mặt trước: Tai nghe"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Mặt trước: Dây Ra"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu lục"

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu hồng"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu xanh"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu trắng"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu đen"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu xám"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu cam"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu đỏ"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Đầu nối màu vàng"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu lục"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu hồng"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu xanh"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu trắng"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu đen"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu xám"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu cam"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu đỏ"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Mặt trước: đầu nối màu vàng"

#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Mở rộng kết xuất"

#~ msgid "Downmix"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
759
#~ msgstr "Hạ hòa tiếng"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
760
761

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
762
#~ msgstr "Hòa tiếng ảo : Vào"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
763
764

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
765
#~ msgstr "Hòa tiếng ảo : Ra"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
766
767

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
768
#~ msgstr "Hòa tiếng ảo : Kênh"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
769
770
771
772
773
774
775

#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "Chức năng %s %d"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "Chức năng %s"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
776
777
778
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Nhận được kích cỡ khung bất thường %u, thay cho %u."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
779
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
780
#~ msgstr "Gặp lỗi khi đọc %d byte trên thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
781
782

#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
783
#~ msgstr "Không thể phụ thêm các bộ đệm vào hàng đợi trên thiết bị “%s”."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
784

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
785
786
#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Lỗi khi thử lấy các khung ảnh động từ thiết bị “%s”."
787

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
788
789
#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Lỗi sau %d lần thử. Thiết bị %s. Lỗi hệ thống: %s"