• Thomas Vander Stichele's avatar
  po/: Update translations. · a7b28698
  Thomas Vander Stichele authored
  Original commit message from CVS:
  * po/af.po:
  * po/az.po:
  * po/cs.po:
  * po/en_GB.po:
  * po/it.po:
  * po/nl.po:
  * po/or.po:
  * po/sq.po:
  * po/sr.po:
  * po/sv.po:
  * po/uk.po:
  * po/vi.po:
  Update translations.
  a7b28698