Commit b9132b41 authored by Martin Pitt's avatar Martin Pitt
Browse files

Add Turkish debconf translations

Thanks Mert Dirik!

Closes: #757498
parent 78011eac
......@@ -2,6 +2,7 @@ systemd (208-8) UNRELEASED; urgency=medium
* Fix duplicate line in copyright. (Closes: #756899)
* Drop --disable-xattr configure option for udeb, does not exist any more.
* Add Turkish debconf translations. Thanks Mert Dirik! (Closes: #757498)
-- Martin Pitt <mpitt@debian.org> Thu, 07 Aug 2014 08:31:38 +0200
......
# Turkish translation of systemd package
# Copyright (C) 2014 Mert Dirik
# This file is distributed under the same license as the systemd package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd 208-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: udev@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-17 00:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-01 16:54+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#. Type: title
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid "Upgrading udev"
msgstr "udev yükseltiliyor"
#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid "Reboot needed after this upgrade"
msgstr "Bu yükseltmeden sonra sistemin yeniden başlatılması gerekmektedir"
#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on the system, but you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is complete."
msgstr ""
"Şu anda uyumsuz bir çekirdek sürümü kullandığınız halde udev'i "
"yükseltiyorsunuz. Uyumlu bir sürüm sisteminize kurulacak ya da şu an "
"kuruluyor, fakat bu sürümü kullanabilmek için yükseltme işlemi tamamlanır "
"tamamlanmaz sisteminizi yeniden başlatmalısınız."
#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, the system may become "
"UNUSABLE."
msgstr ""
"Bu yeni çekirdek sürümüne geçmediğiniz süre içinde sisteminiz KULLANILAMAZ "
"durumda olacaktır."
#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid "The running kernel has incompatible options enabled"
msgstr "Kullanılan çekirdek uyumsuz özellikler taşıyor"
#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"The currently running kernel has the CONFIG_SYSFS_DEPRECATED option enabled, "
"which is incompatible with this udev release. If you are using the standard "
"Debian kernel packages and are in the process of upgrading from lenny to "
"squeeze, a compatible kernel package should be installed as part of this "
"upgrade. If you are not using the Debian kernel packages or are not "
"currently upgrading the system, you must take action to ensure your kernel "
"is upgraded before the next reboot."
msgstr ""
"Şu an kullanımda bulunan çekirdek CONFIG_SYSFS_DEPRECATED seçeneğini "
"kullanıyor. Bu seçenek udev'in bu sürümü ile uyumsuzluk göstermektedir. "
"Eğer standart Debian çekirdek paketlerini kullanıyorsanız ve lenny'den "
"squeeze'a yükseltme süreci içindeyseniz uyumlu bir çekirdek paketi sürecin "
"bir parçası olarak sisteminize kurulacaktır. Eğer Debian çekirdek "
"paketlerini kullanmıyorsanız ya da şu an sisteminizi yükseltmiyorsanız, "
"çekirdek sürümünün bilgisayarın bir sonraki açılışından önce "
"yükseltilebilmesi için gereken tedbirleri almanız gerekmektedir."
#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"Failing to upgrade to a kernel without CONFIG_SYSFS_DEPRECATED will probably "
"not prevent your system from booting, but will prevent certain udev rules "
"from being applied at boot time. In particular, all block devices will be "
"owned by root:root (instead of root:disk), and network interfaces may be "
"named differently after reboots. This latter issue may be a problem if you "
"are administering the machine remotely."
msgstr ""
"Çekirdeğinizi CONFIG_SYSFS_DEPRECATED özelliğinin olmadığı bir sürüme "
"yükseltmediğiniz takdirde sisteminiz büyük olasılıkla açılacaktır, fakat "
"bazı udev kuralları açılış esnasında uygulanamayacaktır. Özellikle, tüm "
"blok aygıtlarının sahibi root:root olacak (root:disk yerine) ve ağ "
"arayüzleri büyük olasılıkla farklı adlara sahip olacaktır. Ağ arayüzlerinin "
"farklı adlara sahip olması eğer bu makineyi uzaktan yönetiyorsanız sorun "
"oluşturabilir."
#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid "The upgrade of udev will continue after you acknowledge this message."
msgstr ""
"udev yükseltmesinin devam etmesi için bu iletiyi onaylamanız gerekiyor."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid "Proceed with the udev upgrade despite the kernel incompatibility?"
msgstr "Çekirdek sürümü uyumsuz olduğu halde udev yükseltmesi yapılsın mı?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"You are currently upgrading udev to a version that is not compatible with "
"the currently running kernel."
msgstr "Çekirdek sürümünüzle uyumsuz olduğu halde udev'i yükseltiyorsunuz."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"You MUST install a compatible kernel version (2.6.32 or newer) before "
"upgrading, otherwise the system may become UNUSABLE. Packages with a name "
"starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with this "
"new udev version."
msgstr ""
"Yükseltmeden önce uyumlu bir çekirdek sürümünü (2.6.32 ya da daha yeni) "
"yüklemeniz gerekmektedir, aksi takdirde sisteminiz KULLANILAMAZ hale "
"gelecektir. \"linux-image-2.6-\" adıyla başlayan paketler bu udev sürümü ile "
"birlikte kullanılabilir."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a compatible "
"kernel and reboot with that kernel as soon as possible."
msgstr ""
"Yine de udev'i yükseltmek isterseniz, uyumlu bir çekirdeği bir an önce "
"kurmalı ve sistemi yeniden başlatmalısınız."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment