Commit d7c93b0c authored by translatewiki.net's avatar translatewiki.net
Browse files

Localisation updates from https://translatewiki.net.

parent 832855cc
......@@ -6,7 +6,8 @@
"Mushviq Abdulla",
"Wertuose",
"Mastizada",
"Archaeodontosaurus"
"Archaeodontosaurus",
"Neriman2003"
]
},
"index.newPad": "Yeni lövhə",
......@@ -61,6 +62,8 @@
"pad.modals.connected": "Bağlandı.",
"pad.modals.reconnecting": "Sizin lövhə yenidən qoşulur..",
"pad.modals.forcereconnect": "Məcbur təkrarən bağlan",
"pad.modals.reconnecttimer": "Yenidən qoşulur",
"pad.modals.cancel": "Ləğv et",
"pad.modals.userdup": "Başqa pəncərədə artıq açıqdır",
"pad.modals.userdup.explanation": "Bu lövhə, ola bilsin ki, bu kompüterdəki brauzerin bir neçə pəncərəsində açılmışdır.",
"pad.modals.userdup.advice": "Bu pəncərəni istifadə etmək üçün yenidən qoşul.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment