Commit 2a8cbc68 authored by Elias Nahum's avatar Elias Nahum Committed by Derrick Anderson
Browse files

translations PR 20180511 (#1206)

parent 550e59ce
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -1372,7 +1372,7 @@
"channel_header.addToFavorites": "Добавить в избранное",
"channel_header.channelHeader": "Изменить заголовок канала",
"channel_header.channelMembers": "Участники",
"channel_header.convert": "Convert to Private Channel",
"channel_header.convert": "Преобразование в приватный канал",
"channel_header.delete": "Удалить канал",
"channel_header.directchannel.you": "{displayname} (you) ",
"channel_header.flagged": "Отмеченные сообщения",
......
......@@ -685,23 +685,23 @@
"admin.license.upload": "Yükle",
"admin.license.uploadDesc": "Bu sunucuyu yükseltmek için bir Mattermost Enterprise Sürümü lisans anahtarı yükleyin. Enterprise sürümün katacaklarını öğrenmek ve bir anahtar satın almak için <a href=\"http://mattermost.com\" target='_blank'>sitemize bakın</a>.",
"admin.license.uploading": "Lisans Yükleniyor...",
"admin.log.consoleDescription": "Bu seçenek genel olarak üretim ortamında devre dışı bırakılır. Geliştiriciler günlük iletilerini konsola göndermek için bu seçeneği etkinleştirebilir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde iletiler standart çıktı akışına (stdout) yazılır.",
"admin.log.consoleJsonTitle": "Output console logs as JSON:",
"admin.log.consoleDescription": "Bu seçenek genel olarak üretim ortamında devre dışı bırakılır. Geliştiriciler günlüğe kaydedilen iletileri konsola göndermek için bu seçeneği etkinleştirebilir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde iletiler standart çıktı akışına (stdout) yazılır. Bu seçenek değiştirildiğinde yeni ayarın etkili olması için sunucunun yeniden başlatılması gerekir.",
"admin.log.consoleJsonTitle": "Konsol günlüğü kayıtları JSON olarak kaydedilsin:",
"admin.log.consoleLogLevel": "Konsol Günlüğü Düzeyi:",
"admin.log.consoleTitle": "Günlükler konsola gönderilsin: ",
"admin.log.enableDiagnostics": "Tanılama ve Hata Bildirme Kulanılsın:",
"admin.log.enableDiagnosticsDescription": "Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Mattermost kalitesini ve başarımını arttırmaya yardımcı olacak hata bildirimleri ve tanılama bilgileri gönderilir. Ayrıntılı bilgi almak için <a href=\"https://about.mattermost.com/default-privacy-policy/\" target='_blank'>gizlilik ilkemize</a> bakın.",
"admin.log.enableWebhookDebugging": "Web Bağlantısı Hata Ayıklaması Kullanılsın:",
"admin.log.enableWebhookDebuggingDescription": "Gelen web bağlantılarının istek gövdesinin konsolda görüntülenmesi için bu seçeneği etkinleştirin ve {boldedConsoleLogLevel} ayarını 'HATA AYIKLAMA' olarak seçin. HATA AYIKLAMA kipinde konsol günlüklerinde web bağlantısı isteği gövdesi bilgilerinin görüntülenmemesi için bu seçeneği devre dışı bırakın.",
"admin.log.fileDescription": "Bu seçenek genel olarak üretim ortamında etkinleştirilir. Etkinleştirildiğinde, günlüğe yazılan işlemler Dosya Günlüğü Klasörü alanında belirtilen klasördeki mattermost.log dosyasına yazılır. Günlükler 10,000 satıra ulaştığında aynı klasörde tarih damgası ve seri numarası ile adlandırılarak arşivlenir. Örnek: mattermost.201703-31.001.",
"admin.log.fileJsonTitle": "Output file logs as JSON:",
"admin.log.fileDescription": "Bu seçenek genel olarak üretim ortamında etkinleştirilir. Etkinleştirildiğinde, günlüğe kaydedilen işlemler Dosya Günlüğü Klasörü alanında belirtilen klasördeki mattermost.log dosyasına yazılır. Günlük kayıtları 10,000 satıra ulaştığında aynı klasörde tarih damgası ve seri numarası ile adlandırılarak arşivlenir. Örnek: mattermost.2017-03-31.001. Bu seçenek değiştirildiğinde yeni ayarın etkili olması için sunucunun yeniden başlatılması gerekir.",
"admin.log.fileJsonTitle": "Dosya günlüğü kayıtları JSON olarak kaydedilsin:",
"admin.log.fileLevelDescription": "Bu seçenek dosya günlüklemesinin hangi düzeyde yapılacağını belirtir. ERROR: Yalnız hata iletileri kaydedilir. INFO: Hata ile başlatma ve hazırlık iletileri kaydedilir. DEBUG: Geliştiricilerin sorunlar üzerinde çalışmasına yardımcı olan ayrıntılı bilgiler kaydedilir.",
"admin.log.fileLevelTitle": "Dosya Günlüğü Düzeyi:",
"admin.log.fileTitle": "Günlükler dosyaya yazılsın: ",
"admin.log.jsonDescription": "When true, logged events are written in a machine readable JSON format. Otherwise they are printed as plain text. Changing this setting requires a server restart before taking effect.",
"admin.log.jsonDescription": "Bu seçenek etkinleştirildiğinde, günlüğe kaydedilen işlemler makine tarafından okunabilecek JSON biçiminde kaydedilir. Devre dışı bırakıldığında, düz metin olarak görüntülenir. Bu seçenek değiştirildiğinde yeni ayarın etkili olması için sunucunun yeniden başlatılması gerekir.",
"admin.log.levelDescription": "Bu seçenek konsol günlüklemesinin hangi düzeyde yapılacağını belirtir. ERROR: Yalnız hata iletileri kaydedilir. INFO: Hata ile başlatma ve hazırlık iletileri kaydedilir. DEBUG: Geliştiricilerin sorunlar üzerinde çalışmasına yardımcı olan ayrıntılı bilgiler kaydedilir.",
"admin.log.levelTitle": "Konsol Günlüğü Düzeyi:",
"admin.log.locationDescription": "The location of the log files. If blank, they are stored in the ./logs directory. The path that you set must exist and Mattermost must have write permissions in it. Changing this setting requires a server restart before taking effect.",
"admin.log.locationDescription": "Günlük dosyalarının konumu. Boş bırakılırsa ./logs klasörü kullanılır. Ayarlanacak klasörün var olması ve Mattermost tarafından yazılabiliyor olması gereklidir. Bu seçenek değiştirildiğinde yeni ayarın etkili olması için sunucunun yeniden başlatılması gerekir.",
"admin.log.locationPlaceholder": "Dosyanızın konumunu yazın",
"admin.log.locationTitle": "Dosya Günlüğü Klasörü:",
"admin.log.logSettings": "Günlük Ayarları",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment