Unverified Commit 85232b1f authored by Elias Nahum's avatar Elias Nahum Committed by GitHub
Browse files

translations PR 20181210 (#2170)

parent 5077e2aa
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -2640,7 +2640,7 @@
"user_profile.account.editSettings": "Impostazioni Account",
"user_profile.account.localTime": "Ora locale: ",
"user_profile.add_user_to_channel": "Aggiungi al Canale",
"user_profile.add_user_to_channel.icon": "Icon Aggiungi Utente al Canale",
"user_profile.add_user_to_channel.icon": "Aggiungi Utente all'Icona Canale",
"user_profile.send.dm": "Invia messaggio",
"user_profile.send.dm.icon": "Icona Invia Messaggio",
"user.settings.advance.codeBlockOnCtrlEnterSendDesc": "Se attivo, INVIO aggiunge una nuova linea nei messaggi formattati come codice e che iniziano con ```. CTRL + INVIO invia il messaggio.",
......
......@@ -156,9 +156,9 @@
"add_teams_to_scheme.title": "チームを **チームを切り替える** リストに追加してください",
"add_user_to_channel_modal.add": "追加",
"add_user_to_channel_modal.cancel": "キャンセル",
"add_user_to_channel_modal.help": " チャンネルを選択してください。↑↓で閲覧、 ↵で選択、 ESCでキャンセル。",
"add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name} is already a member of that channel",
"add_user_to_channel_modal.title": "Add {name} to a channel",
"add_user_to_channel_modal.help": "チャンネルを検索するために文字を入力してください。↑↓で閲覧、↵で選択、ESCでキャンセル。",
"add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name}は既にそのチャンネルのメンバーです",
"add_user_to_channel_modal.title": "{name}をチャンネルに追加する",
"add_users_to_team.title": "新しいメンバーを {teamName} チームに追加する",
"admin.advance.cluster": "高可用",
"admin.advance.metrics": "パフォーマンスモニタリング",
......@@ -2639,8 +2639,8 @@
"user_list.notFound": "ユーザーが見付かりません",
"user_profile.account.editSettings": "アカウント設定を編集する",
"user_profile.account.localTime": "現地時間: ",
"user_profile.add_user_to_channel": "Add to a Channel",
"user_profile.add_user_to_channel.icon": "Add User to Channel Icon",
"user_profile.add_user_to_channel": "チャンネルに追加",
"user_profile.add_user_to_channel.icon": "チャンネルにユーザーを追加 アイコン",
"user_profile.send.dm": "メッセージを送信",
"user_profile.send.dm.icon": "メッセージ送信アイコン",
"user.settings.advance.codeBlockOnCtrlEnterSendDesc": "有効な場合、ENTERは```で始まるコードとしてフォーマットされているメッセージ内に新しい行を挿入し、CTRL + ENTERでメッセージを送信します。",
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -736,7 +736,7 @@
"admin.permissions.group.integrations.name": "Integrations & Customizations",
"admin.permissions.group.posts.description": "Write, edit and delete posts.",
"admin.permissions.group.posts.name": "Управление ролями",
"admin.permissions.group.private_channel.description": "Create and archive channels, manage settings and members.",
"admin.permissions.group.private_channel.description": "Создавать и архивировать каналы, управлять пользователями и настройками.",
"admin.permissions.group.private_channel.name": "Manage Private Channels",
"admin.permissions.group.public_channel.description": "Join, create and archive channels, manage settings and members.",
"admin.permissions.group.public_channel.name": "Manage Public Channels",
......@@ -770,10 +770,10 @@
"admin.permissions.permission.delete_others_posts.name": "Delete Others' Posts",
"admin.permissions.permission.delete_post.description": "Author's own posts can be deleted.",
"admin.permissions.permission.delete_post.name": "Удалить пост",
"admin.permissions.permission.delete_private_channel.description": "Создать приватный канал",
"admin.permissions.permission.delete_private_channel.name": "Архивировать канал",
"admin.permissions.permission.delete_public_channel.description": "Создать приватный канал",
"admin.permissions.permission.delete_public_channel.name": "Архивировать канал",
"admin.permissions.permission.delete_private_channel.description": "Архивировать приватный канал.",
"admin.permissions.permission.delete_private_channel.name": "Архивировать канал.",
"admin.permissions.permission.delete_public_channel.description": "Архивировать публичный канал.",
"admin.permissions.permission.delete_public_channel.name": "Архивировать каналы.",
"admin.permissions.permission.edit_other_users.description": "Edit other users",
"admin.permissions.permission.edit_other_users.name": "Edit other users",
"admin.permissions.permission.edit_others_posts.description": "Allow users to edit others' posts.",
......@@ -1484,14 +1484,14 @@
"channel_header.flagged": "Отмеченные сообщения",
"channel_header.leave": "Покинуть Канал",
"channel_header.manageMembers": "Управление участниками",
"channel_header.mute": "канал",
"channel_header.mute": "Отключить уведомления",
"channel_header.pinnedPosts": "Прикреплённые сообщения",
"channel_header.recentMentions": "Недавние упоминания",
"channel_header.rename": "Переименовать канал",
"channel_header.search": "Поиск",
"channel_header.setHeader": "Изменить заголовок канала",
"channel_header.setPurpose": "Изменить назначение канала",
"channel_header.unmute": "канал",
"channel_header.unmute": "Включить уведомления",
"channel_header.viewMembers": "Просмотреть список участников",
"channel_info.about": "О канале",
"channel_info.header": "Заголовок:",
......
......@@ -157,8 +157,8 @@
"add_user_to_channel_modal.add": "Ekle",
"add_user_to_channel_modal.cancel": "İptal",
"add_user_to_channel_modal.help": "Bir kanal bulmayı deneyin Gezinmek için ↑↓, seçmek için ↵, iptal etmek için ESC tuşlarını kullanın.",
"add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name} is already a member of that channel",
"add_user_to_channel_modal.title": "Add {name} to a channel",
"add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name} zaten bu kanalın bir üyesi",
"add_user_to_channel_modal.title": "{name} kullanıcısını bir kanala ekle",
"add_users_to_team.title": "{teamName} Takımına Yeni Üyeler Ekle",
"admin.advance.cluster": "Yüksek Erişilebilirlik",
"admin.advance.metrics": "Başarım İzlemesi",
......@@ -1145,7 +1145,7 @@
"admin.sidebar.customBrand": "Özel Marka",
"admin.sidebar.customIntegrations": "Özel Bütünleştirmeler",
"admin.sidebar.customization": "Özelleştirme",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "Özel Hizmet Koşulları Metni (Beta)",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "Özel Hizmet Koşulları Metni",
"admin.sidebar.data_retention": "Veri Saklama İlkesi",
"admin.sidebar.database": "Veritabanı",
"admin.sidebar.developer": "Geliştirici",
......@@ -1216,8 +1216,8 @@
"admin.support.aboutTitle": "Hakkında bağlantısı:",
"admin.support.emailHelp": "E-posta bildirimlerinde ve eğitimler sırasında kullanıcılara soru sormaları için görüntülenecek e-posta adresi.",
"admin.support.emailTitle": "Destek e-posta adresi:",
"admin.support.enableTermsOfServiceHelp": "When true, new users must accept the terms of service before accessing any Mattermost teams on desktop, web or mobile. Existing users must accept them after login or a page refresh.\n \nTo update terms of service link displayed in account creation and login pages, go to [Legal and Support](legal_and_support).",
"admin.support.enableTermsOfServiceTitle": "Özel Hizmet Koşulları Kullanılsın (Beta)",
"admin.support.enableTermsOfServiceHelp": "Bu seçenek etkinleştirildiğinde, masaüstü, web ya da mobil sürümler üzerinden Mattermost takımlarına erişmek isteyen yeni kullanıcıların hizmet koşulları metnini onaylamaları gerekir. Var olan kullanıcıların oturum açtıktan ya da bir sayfayı yeniledikten sonra hizmet koşullarını onaylaması gerekir.\n \nHesap açma ve oturum açma sayfalarındaki hizmet koşulları bağlantısını güncellemek için [Hükümler ve Destek](legal_and_support) bölümüne bakabilirsiniz.",
"admin.support.enableTermsOfServiceTitle": "Özel Hizmet Koşulları Kullanılsın",
"admin.support.helpDesc": "Takım sitesi ana menüsündeki yardım belgeleri bağlantısı. Kuruluşunuz kendi belgelerini yayınlamayı düşünmüyorsa genellikle değiştirilmez.",
"admin.support.helpTitle": "Yardım bağlantısı:",
"admin.support.privacyDesc": "Masaüstü ve mobil kullanıcılar için Gizlilik İlkesi bağlantısı. Boş bırakılırsa bildirimi görüntüleme seçeneği gizlenir.",
......@@ -1225,11 +1225,11 @@
"admin.support.problemDesc": "Takım sitesi ana menüsündeki belgeler bağlantısı. Varsayılan olarak kullanıcıların teknik sorunlar hakkında yardım almak için başvurduğu sorun çözme forumuna yönlenir.",
"admin.support.problemTitle": "Sorun bildirme bağlantısı:",
"admin.support.termsDesc": "Kullanıcıların çevrimiçi hizmeti kullanmaları için kabul etmeleri gereken hüküm ve koşullar bağlantısı. Varsayılan olarak Mattermost tarafından son kullanıcılara sunulan yazılım hükümlerini açıklayan \"Mattermost Kullanım Koşulları (Son Kullanıcılar İçin)\" kullanılır.Kendi hüküm ve koşullarınızı eklemek için varsayılan bağlantıyı değiştirirseniz, son kullanıcıların Mattermost Kullanım Koşullarını öğrenebilmesi için yeni hüküm ve koşullar metni içine varsayılan kullanım koşulları bağlantısını eklemelisiniz.",
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceHelp": "The number of days before Terms of Service acceptance expires, and the terms must be re-accepted.",
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceTitle": "Re-Acceptance Period:",
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceHelp": "Hüküm ve Koşullar metnine verilen onayın geçersiz olacağı ve yeniden onaylanmasının gerekeceği gün sayısı.",
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceTitle": "Yeniden Onaylama Süresi",
"admin.support.termsOfServiceTextHelp": "Özel Hizmet Koşulları olarak görüntülenecek metin. Markdown biçimi desteklenir.",
"admin.support.termsOfServiceTextTitle": "Özel Hizmet Koşulları Metni (Beta)",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "Özel Hizmet Koşulları Metni (Beta)",
"admin.support.termsOfServiceTextTitle": "Özel Hizmet Koşulları Metni:",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "Özel Hizmet Koşulları Metni",
"admin.support.termsTitle": "Kullanım koşulları bağlantısı:",
"admin.system_users.allUsers": "Tüm Kullanıcılar",
"admin.system_users.noTeams": "Herhangi Bir Takım Yok",
......@@ -2544,7 +2544,7 @@
"suggestion.mention.here": "Kanalda ve çevrimiçi olan herkese bildirilir",
"suggestion.mention.members": "Kanal Üyeleri",
"suggestion.mention.morechannels": "Diğer Kanallar",
"suggestion.mention.moremembers": "Other Members",
"suggestion.mention.moremembers": "Diğer Üyeler",
"suggestion.mention.nonmembers": "Kanalda Değil",
"suggestion.mention.special": "Özel Anmalar",
"suggestion.mention.unread.channels": "Okunmamış Kanallar",
......@@ -2639,8 +2639,8 @@
"user_list.notFound": "Herhangi bir kullanıcı bulunamadı",
"user_profile.account.editSettings": "Hesap Ayarlarını Düzenle",
"user_profile.account.localTime": "Yerel Saat: ",
"user_profile.add_user_to_channel": "Add to a Channel",
"user_profile.add_user_to_channel.icon": "Add User to Channel Icon",
"user_profile.add_user_to_channel": "Kanala Ekle",
"user_profile.add_user_to_channel.icon": "Kanala Kullanıcı Ekle Simgesi",
"user_profile.send.dm": "İletiyi Gönder",
"user_profile.send.dm.icon": "İleti Gönderme Simgesi",
"user.settings.advance.codeBlockOnCtrlEnterSendDesc": "Bu seçenek etkinleştirildiğinde, ENTER tuşu, ``` ile başlayan kod olarak biçimlendirilmiş iletilere yeni bir satır ekler. CTRL+ENTER tuşları iletiyi gönderir.",
......
This diff is collapsed.
......@@ -2261,7 +2261,7 @@
"notification.dm": "私信",
"notify_all.confirm": "确认",
"notify_all.question": "使用 @all 或 @channel 您将发送通知到 {totalMembers} 人。您确定要这样做?",
"notify_all.question_timezone": "By using @all or @channel you are about to send notifications to **{totalMembers} people** in **{timezones, number} {timezones, plural, one {timezone} other {timezones}}**. Are you sure you want to do this?",
"notify_all.question_timezone": "使用 @all @channel 您将发送通知到 **{timezones, number} 个时区**的 **{totalMembers} 人**。您确定要这么做?",
"notify_all.title.confirm": "确定发送通知到整个频道",
"password_form.change": "修改我的密码",
"password_form.enter": "输入您的 {siteName} 账户新密码。",
......@@ -2942,7 +2942,7 @@
"user.settings.sidebar.channelSwitcherSectionDesc.windows": "在侧栏底端显示的频道选择器可快速在频道之间切换。也可以使用 CTRL + K。",
"user.settings.sidebar.channelSwitcherSectionTitle": "频道选择器",
"user.settings.sidebar.favorites": "最爱分开分组",
"user.settings.sidebar.favoritesDesc": "Channels marked as favorites will be grouped separately.",
"user.settings.sidebar.favoritesDesc": "标为最爱的频道将分开分组。",
"user.settings.sidebar.favoritesShort": "最爱分开分组",
"user.settings.sidebar.groupAndSortChannelsTitle": "频道分组及排序",
"user.settings.sidebar.groupByNone": "组合所有频道类型",
......@@ -2950,7 +2950,7 @@
"user.settings.sidebar.groupByType": "频道以类型分类",
"user.settings.sidebar.groupByTypeShort": "以频道类型分组",
"user.settings.sidebar.groupChannelsTitle": "频道分组",
"user.settings.sidebar.groupDesc": "Group channels by type, or combine all types into a list.",
"user.settings.sidebar.groupDesc": "频道以类型分组或统一所有类型到一个列表。",
"user.settings.sidebar.icon": "侧栏设置图标",
"user.settings.sidebar.never": "从不",
"user.settings.sidebar.off": "关闭",
......@@ -2958,12 +2958,12 @@
"user.settings.sidebar.sortAlpha": "按字母顺序",
"user.settings.sidebar.sortAlphaShort": "按字母顺序",
"user.settings.sidebar.sortChannelsTitle": "频道分组",
"user.settings.sidebar.sortDesc": "Sort channels alphabetically, or by most recent post.",
"user.settings.sidebar.sortDesc": "频道以字母排序或最新消息。",
"user.settings.sidebar.sortRecent": "近期",
"user.settings.sidebar.sortRecentShort": "按近期排序",
"user.settings.sidebar.title": "侧边栏设置",
"user.settings.sidebar.unreads": "未读分开分组",
"user.settings.sidebar.unreadsDesc": "Group unread channels separately until read.",
"user.settings.sidebar.unreadsDesc": "未读频道分开分组。",
"user.settings.sidebar.unreadsFavoritesShort": "未读和最爱分开分组",
"user.settings.sidebar.unreadsShort": "未读分开分组",
"user.settings.timezones.automatic": "自动设定",
......
......@@ -157,8 +157,8 @@
"add_user_to_channel_modal.add": "新增",
"add_user_to_channel_modal.cancel": "取消",
"add_user_to_channel_modal.help": "輸入以尋找頻道。 用↑↓ 瀏覽、 ↵ 選擇、ESC取消。",
"add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name} is already a member of that channel",
"add_user_to_channel_modal.title": "Add {name} to a channel",
"add_user_to_channel_modal.membershipExistsError": "{name}已是頻道成員",
"add_user_to_channel_modal.title": "{name}加入頻道",
"add_users_to_team.title": "新增成員至團隊 {teamName}",
"admin.advance.cluster": "高可用性",
"admin.advance.metrics": "效能監視",
......@@ -1145,7 +1145,7 @@
"admin.sidebar.customBrand": "自訂品牌",
"admin.sidebar.customIntegrations": "自訂整合",
"admin.sidebar.customization": "自訂",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "自訂服務條款文字(測試)",
"admin.sidebar.customTermsOfService": "自訂服務條款文字",
"admin.sidebar.data_retention": "資料保留政策",
"admin.sidebar.database": "資料庫",
"admin.sidebar.developer": "開發者",
......@@ -1216,8 +1216,8 @@
"admin.support.aboutTitle": "關於連結:",
"admin.support.emailHelp": "顯示在電子郵件通知跟教學上給使用者詢問支援問題的電子郵件地址。",
"admin.support.emailTitle": "技術支援信箱:",
"admin.support.enableTermsOfServiceHelp": "When true, new users must accept the terms of service before accessing any Mattermost teams on desktop, web or mobile. Existing users must accept them after login or a page refresh.\n \nTo update terms of service link displayed in account creation and login pages, go to [Legal and Support](legal_and_support).",
"admin.support.enableTermsOfServiceTitle": "啟用自訂服務條款(測試)",
"admin.support.enableTermsOfServiceHelp": "啟用時,不論在桌面、網頁或行動裝置上新使用者必須在使用任何 Mattermost 團隊前接受服務條款。現存的使用者必須在登入或是重新讀取頁面後接受。 前往 [法律與服務](legal_and_support) 以更新建立帳號及登入頁面的服務條款連結。",
"admin.support.enableTermsOfServiceTitle": "啟用自訂服務條款",
"admin.support.helpDesc": "在 Mattermost 登入與註冊頁面上\"說明\"連結的網址。如果此欄位為空,該連結將會被隱藏。",
"admin.support.helpTitle": "說明連結:",
"admin.support.privacyDesc": "在 Mattermost 登入與註冊頁面上\"隱私\"連結的網址。如果此欄位為空,該連結將會被隱藏。",
......@@ -1225,11 +1225,11 @@
"admin.support.problemDesc": "在 Mattermost 登入與註冊頁面上\"回報錯誤\"連結的網址。如果此欄位為空,該連結將會被隱藏。",
"admin.support.problemTitle": "回報錯誤連結:",
"admin.support.termsDesc": "連結到使用者使用您的線上服務時的條款。預設情況下這會連到 \"Mattermost 使用條款 (終端使用者)\" 解釋使用者是在怎樣的條款下使用 Mattermost。如果您改變了預設連結以增加自己的條款,新的條款必須包含連往預設條款的連結以讓使用者知道關於 Mattermost 軟體的使用條款。",
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceHelp": "The number of days before Terms of Service acceptance expires, and the terms must be re-accepted.",
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceTitle": "Re-Acceptance Period:",
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceHelp": "接受服務條款失效的日數,在那之後必須重新接受服務條款。",
"admin.support.termsOfServiceReAcceptanceTitle": "重新接受週期:",
"admin.support.termsOfServiceTextHelp": "自訂服務條款的文字內容。支援 Markdown 格式。",
"admin.support.termsOfServiceTextTitle": "自訂服務條款文字(測試)",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "自訂服務條款文字(測試)",
"admin.support.termsOfServiceTextTitle": "自訂服務條款文字",
"admin.support.termsOfServiceTitle": "自訂服務條款",
"admin.support.termsTitle": "服務條款連結:",
"admin.system_users.allUsers": "所有使用者",
"admin.system_users.noTeams": "沒有團隊",
......@@ -2544,7 +2544,7 @@
"suggestion.mention.here": "通知此頻道所有在線的人",
"suggestion.mention.members": "頻道成員",
"suggestion.mention.morechannels": "其他頻道",
"suggestion.mention.moremembers": "Other Members",
"suggestion.mention.moremembers": "其他成員",
"suggestion.mention.nonmembers": "不在頻道中",
"suggestion.mention.special": "特別提及",
"suggestion.mention.unread.channels": "有未讀訊息的頻道",
......@@ -2639,8 +2639,8 @@
"user_list.notFound": "找不到任何使用者",
"user_profile.account.editSettings": "帳號設定",
"user_profile.account.localTime": "本地時間:",
"user_profile.add_user_to_channel": "Add to a Channel",
"user_profile.add_user_to_channel.icon": "Add User to Channel Icon",
"user_profile.add_user_to_channel": "加至頻道",
"user_profile.add_user_to_channel.icon": "新增使用者至頻道圖示",
"user_profile.send.dm": "發送訊息",
"user_profile.send.dm.icon": "發送訊息圖示",
"user.settings.advance.codeBlockOnCtrlEnterSendDesc": "啟用時,在以```開頭使用程式碼格式的訊息內 ENTER 將插入新行。CTRL + ENTER 發送訊息。",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment